Vivus Lånevilkår

Lånevilkår Vivus

4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64

1. Information om selskabet og lån
Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem ID og som af Vivus.dk vurderes kreditværdig.

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

1. RKI (Experian)

2. Debitor Registret

2. Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 100,00 og 6.000,00 kr. Løbetiden for lånet er 1-30 dage.
De gældende priser kan ses på Vivus.dk startside.

Første gang der optages et lån hos Vivus.dk, kan kunden låne op til 4.000,00 kr. Når dette lån er tilbagebetalt rettidigt, stiger kundens maksimale lånebeløb hos Vivus.dk med 1.000,00 kr. Det maksimale lånebeløb hos Vivus.dk er 6.000,00 kr.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Eksempel på ovenstående:

Kunde A låner 3.000,00 kr. ved Vivus.dk i 30 dage. Renteudgiften på dette lån udgør fx 570,00 kr. (= 3.000,00 kr. * 19,00 %). Kunde A vælger efter 30 dage at forlænge lånet yderligere 30 dage. For at oprettelsen af forlængelsen kan gennemføres, indbetaler kunden 570,00 kr. til Vivus.dk (= (19,00 % / 30 dage * 30 dages forlængelse) * 3.000,00 kr.). Ved lånets forfaldsdato (efter i alt 60 dage) indbetales 3.570,00 kr. (lånebeløb plus oprindelige renter) til Vivus.dk.

Yderligere omkostninger

Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet. Roaming-omkostninger forbundet med indgående SMS’er eller opkald fra Vivus.dk afholdes ligeledes af kunden. Al kontakt mellem Vivus.dk og kunden, sker fra Danmark.

Inddrivning og inkasso

Rykkergebyret pr. rykker ved for sen betaling er 100,00 kr. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale om forlig herom efter tre rykkere, overgives inddrivelse til ekstern inkasso, hvor yderligere inkasseringsomkostninger pålægges kunden.

Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt forbeholder Vivus.dk sig ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %.

3. Udbetaling og låneperiode

Godkender Vivus.dk kundens låneansøgning, udbetales lånebeløbet til den bankkonto, kunden har angivet i låneansøgningen. Vivus.dk informerer kunden om hvor hurtigt pengene er på dennes konto – dette varierer afhængigt af kundens bank og tidspunktet på dagen hvor kunden har ansøgt om et lån. Vivus.dk informerer i en e-mail hvortil og hvornår lånet skal tilbagebetales.

Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inklusive renter senest på den aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal ske ved en bankoverførsel til Vivus.dk.

Tilbagebetalingsinfo: Angiv lånenummer i beskedfeltet ved overførsel via netbank, og overfør lånet plus renter til:

o Vivus.dk konto hos Nordea:

Registreringsnummer

Kontonummer

2191

6886376543

 

4. Indbetaling før tid og fortrydelsesret
Kunden har ret til, helt eller delvist, at indfri sit lån når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske jf. den fremsendte betalingsanmodning, og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger.

Hvis kunden fortryder låneaftalen hos Vivus.dk, kan den fortrydes indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget den aftalte ydelse.
Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal denne betale lånets beløb plus påløbende renter fra den dato, hvor låneaftalen blev underskrevet med PID-koden, til den dato, hvor lånebeløbet betales tilbage, uden unødig forsinkelse. Dette skal ske senest 14 kalenderdage efter at kunden har sendt selskabet en skriftlig meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.
Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med regler i låneaftalen og disse vilkår. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at denne har fortrudt rettidigt, kan denne fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til: 4finance ApS, Vesterbrogade 124B, 2. tv., 1620 København V.

5. Overdragelse af gæld
Vivus.dk forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

6. Behandling af personoplysninger
Kunden oprettes i Vivus.dk kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at Vivus.dk er dataansvarlig iht. Persondataloven. Vivus.dk registrerer kundens navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer samt låneoplysninger. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

Vivus.dk opbevarer de, af kunden, afgivne oplysninger til brug af kreditvurdering, samt til brug af markedsføring af lignende produkter, medmindre kunden har frabedt sig dette i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen.

Opbevaring af kundens data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med kunden.

7. Vigtige oplysninger og kommunikation
Kunden har pligt til straks at underrette Vivus.dk ved e-mail til info@vivus.dk, om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail, vil blive anset for at være kommet frem til kunden.

Kunden er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning, vil blive sendt meddelelser fra Vivus.dk til kunden vedrørende låneforholdet, herunder betalingspåmindelser via SMS, e-mail eller telefonopkald.

8. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. renter, omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling.

Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at kunden:

 • udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
 • standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord
 • afgår ved døden
 • tager fast bopæl udenfor landets grænser
 • flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter Vivus.dk herom, eller
 • har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse

Såfremt lånet, i tilfælde af misligholdelse, ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil Vivus.dk fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på 100,00 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet jf. Rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

9. Afbetaling
Afbetaling er som udgangspunkt ikke en betalingsmulighed hos Vivus.dk, da produktet skal ses som en kortfristet mulighed med 1 – 30 dages løbetid. Låntageren kan i enkelte tilfælde ansøge om at tilbagebetale sit lån via en afdragsordningning, men det skal understreges, at der ikke med garanti kan oprettes en afdragsordning.
Såfremt låntager godkendes til en afdragsordning er prisen for oprettelse af en afdragsordning 50,00 kr. Udover administrationsgebyret koster det 25,00 kr. pr. måned afdragsordningen løber i.
Løbetiden på afdragsordningen er som hovedregel maksimalt 3 måneder.

Har kunden ønske om en afdragsordning der løber længere end 3 måneder, påkræver Vivus.dk følgende dokumentation:

 • 3 seneste lønsedler
 • seneste årsopgørelse
 • månedsbudget over indtægter og udgifter, samt rådighedsbeløb pr. måned og hvad kunden mener at kunne afdrage med hver måned

Kunden skal være opmærksom på, at der er tale om en subjektiv vurdering af den konkrete sag.
Vivus.dk vil derfor ikke garantere, at der i alle kunders tilfælde kan oprettes en afdragsordning, da det tydeligt fremgår af vores produktbeskrivelse, at lånets løbetid maksimalt er op til 30 dage.

10. Ansvar
Vivus.dk frasiger sig ansvaret for indirekte skader. Vivus.dk er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er 4finance Group (ultimativ ejer af Vivus.dk) eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

 • svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og – hacking),
 • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Vivus.dk eller vores leverandører, eller
 • andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

11. Misbrug
I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen, vil Vivus.dk i henhold til gældende lovgivning, indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret.

Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug.

12. Klager
Klager og kritik bedes fremsendt til info@vivus.dk.
Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

Kunden har også mulighed for at klage til:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

og/eller

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

og/eller

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.