TrustBuddy lånevilkår

ALMENE BETINGELSER OG VILKÅR FOR TRUSTBUDDY

TrustBuddy almene betingelser og vilkår

(gældende fra februar 2012)

1. GENERELT
TrustBuddy er et internetbaseret mødested (selskab), der formidler kontakt mellem sine medlemmer, så de kan låne penge til og af hinanden. Medlemmer, der deponerer økonomiske midler hos TrustBuddy, godkender på forhånd betingelserne for udlån af sådanne deponerede beløb. Disse generelle betingelser og vilkår reguler blot det kontraktlige forhold mellem TrustBuddy og et medlem, og det kontraktlige forhold mellem en långiver og en låntager. TrustBuddy er ikke part i nogen låneaftale – kun i disse generelle betingelser og vilkår – og fungerer derved udelukkende som kreditformidler mellem långiver og låntager. TrustBuddy vil sørge for, at de rettigheder, der gælder for långiveren i henhold til den svenske forbrugerkreditlov (2010) (svensk: Konsumentkreditlagen), i videst muligt omfang er sikret. Disse generelle betingelser og vilkår udgør ikke nogen trepartsaftale mellem TrustBuddy, långiver og låntager. Ved at registrere sig som medlem af TrustBuddy godkender et sådant medlem disse generelle betingelser og vilkår og er derved bundet af dem.

2. DEFINITIONER
I disse generelle betingelser og vilkår skal de efterfølgende udtryk have følgende betydninger: Låntager: Et medlem, der er blevet godkendt ved en kreditkontrol og som har anmodet om at få et lån hos TrustBuddy. Långiver: Et medlem, der har deponeret økonomiske midler hos TrustBuddy med det formål at udlåne sådanne midler til en låntager. Låneaftale: En aftale mellem en låntager og en eller flere långivere vedrørende sådanne långiveres forlængelse af et forbrugsforbrugslån låntageren under TrustBuddys til enhver til gældende betingelser. Disse generelle betingelser og vilkår udgør en del af hver enkelt låneaftale. Låneansøgning: En ansøgning om at få et lån hos TrustBuddy i overensstemmelse med TrustBuddys gældende betingelser for et sådant lån. Låst beløb: Et beløb, der relaterer til udlånt kapital, som er blevet låst af Långiveren. Yderligere beskrevet i Afsnit 7, Medlem: En person som har registreret sig på Websiden og dermed åbnet en TrustBuddy-konto. TrustBuddy-konto: Hvert medlem har en konto på websiden. TrustBuddy: TrustBuddy AB, svensk virksomhed med reg.nr. 556794-5083, registreret adresse: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige. Webside: www.trustbuddy.com eller andre domæner, der måtte blive oprettes fra tid til anden, hvor systemet gøres tilgængeligt, hvorved der kan indgås Låneaftale medlemmerne imellem.

3. REGISTRERING ETC.
Der vil foregå en kontrol af identiteten og/eller kreditværdigheden i forbindelse med registreringen som medlem på websiden. Ved registreringen udføres en kontrol af personens identitet ved hjælp af brugerens CPR-nr., bankkonto og BankID, eller andre lignende identifikations-processer, som fastlægges af TrustBuddy. “BankID” er en personlig elektronisk identifikation, som benyttes til kontrol af personens identitet og elektronisk underskrift på internettet. Ved registrering skal brugeren anvende et BankID som identifikation for at TrustBuddy kan være i stand til at bekræfte medlemmets identitet. Medlemmer bruger også deres BankID’er til at underskrive og acceptere de generelle vilkår og betingelser samt låneaftalen. TrustBuddy påtager sig den lovpligtige informations- og redegørelsespligt, som långiveren er forpligtet til. TrustBuddy påtager sig også at tydeliggøre alle forhold omkring det enkelte lån, både for långiveren, men også for låntageren, således at alle forhold omkring låneaftalen bliver så tydelige som muligt for begge parter. Dette gælder også for visse eventuelle konsekvenser og virkninger, der kan forekomme i låneaftalen.

4. TRUSTBUDDY-KONTOEN
For at være i stand til at indgive en låneansøgning eller yde et lån skal et medlemmet have en TrustBuddy-konto, som fås ved registreringen som medlem (se Afsnit 3 herover). Medlemmet er kontraktligt forpligtet til opbevare sit brugernavn og password omhyggeligt og påpasseligt, så ingen tredjepart kan få adgang til disse informationer. Et medlem skal øjeblikkeligt meddele TrustBuddy hvis han/hun har mistanke om, at en tredjepart har fået adgang til medlemmets brugernavn og password eller ad anden vej har fået adgang til medlemmets TrustBuddy-konto. Såfremt et medlem ikke følger denne regel og ikke adviserer TrustBuddy om en sådan mistanke, vil medlemmet blive holdt ansvarlig for enhver uautoriseret anvendelse af TrustBuddy-kontoen. Et medlem vil blive holdt ansvarligt for ethvert tab eller skader som TrustBuddy eller andre måtte påføres som en konsekvens af medlemmets handlinger på en måde, som er et brud på disse generelle vilkår og betingelser eller ved enhver anden skødesløs handling. TrustBuddy forbeholder sig ret til uden varsel at lukke et medlems TrustBuddy-konto, dersom der opstår mistanke om evt. uautoriseret eller ukorrekt brug. TrustBuddy forbeholder sig endvidere ret til at nægte en bestemt transaktion, dersom TrustBuddy efter eget skøn bedømmer, at anmodningen ikke stammer fra medlemmet selv, eller der er mistanke om anden misbrug. Indskud, som medlemmer foretager på deres TrustBuddy-konti, placeres på en kundekonto (client-konto), hvilket er normalt for alle indskud. Et medlems andel af den fælles klient-konto svarer til medlemmets indskud i forhold til alle andre indskydende medlemmers indskud.
Renter på klient-kontoen tilskrives indskyderne af beløb på klient-kontoen (dvs. kun indskydende medlemmer).
Hvert medlems andel af sådanne renter bliver beregnet hvert kvartal og føjet til tilgodehavendet på TrustBuddy-kontoen for hvert medlem, som er berettiget til sådanne renter.

5. AT LÅNE
Alle lån, som formidles af TrustBuddy, er separate lån med en kreditløbetid på 30 (tredive) dage. Muligheden for at få forlænget kreditløbetiden foreligger. Alle medlemmer af TrustBuddy kan anmode om et lån i overensstemmelse med TrustBuddy’s generelle vilkår og betingelser. Når TrustBuddy modtager en låneansøgning, udføres et identitetstjek og et kredittjek af det medlem, der har indsendt låneansøgningen. En låneansøgning kan når som helst tilbagekaldes af det ansøgende medlem, men ikke efter, at han er blevet godkendt og et lån er blevet bevilget. Et lån gennem TrustBuddy kan bestå af serier på DKK 500 og med et maksimum på DKK 5.000 (fem tusinde), og det vil kun blive bevilget, hvis låntageren accepterer og underskriver en låneaftale ved brug af sit personlige BankID. Låneaftalen bliver overført, lige så snart låntageren har underskrevet med sit BankID. Alle lån, som er formidlet af TrustBuddy, er lån med en kreditløbetid på 30 (tredive) dage. Ønskes en kreditløbetid på en længere periode, kan der anmodes om dette ved at det specifikke lån bliver forlænget af långiveren med ekstra 30 (tredive) dage, og at låntageren betaler en forlængelsesgebyr til TrustBuddy, der står som kreditformidleren.

Låntakeren blir avkrevd dette forlengelsesgebyret på dagen hvor forlengelsen trer i kraft, hvilket er dagen etter forfalle. Dersom betalingen ikke er mottatt innen 10 dager etter forfall tillegges et misligholdsgebyr, og kravet overdras til factoring partner eller oversendes inkasso, hvor gebyret så lægges til låntagerens eksisterende gæld. En låntager har muligheden for anmode om maksimalt 5 (fem) sådanne forlængelser af et specifikt lån. Det aktuelle gebyr er afhængigt af lånets størrelse og er angivet nedenstående: Lånebeløb (beløb lånt i DKK) 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Forlængelsesgebyr (gebyr, som skal erlægges i DKK) 95 175 215 245 285 320 365 385 425 470 I tilfælde af at låntageren ikke aktivt har anmodet om forlængelse mindst 10 (ti) dage før lånets aftalte forfaldsdato, og tilbagebetaling af hele lånet (med aftalte renter og gebyrer) ikke er sket på den aftalte dato, betragtes lånet som værende misligholdt. TrustBuddy kan herefter på långiverens vegne overdrage og overføre hele eller dele af låntagerens krav til låntageren til et inkassofirma eller anden tredjepart, i overensstemmelse med det, der aftalt og fastsat i disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af, at kravet til låntageren er overdraget og overført til et inkassofirma, vil der blive pålagt et ekstra gebyr af TrustBuddy med fradrag af påløbne renter til långiveren. Det aktuelle gebyr er afhængigt af lånets størrelse og er angivet nedenstående: Lånebeløbet (beløb lånt i DKK) 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Gebyr på opkrævningstidspunktet overdraget til inkassofirmaet (gebyr betalt i DKK) 565 645 685 715 755 790 835 855 895 940 Såfremt låntageren anmoder om en forlængelse af lånet, selvom långiveren har anmodet om at få lukket hans TrustBuddy-konto, bliver kravet til låntageren overført til andre indskydere, som derefter overtager den oprindelige långivers krav til låntageren, og långiveren modtager betaling af lånet. Det kan derfor tage op til 30 (tredive) dage efter en sådan forespørgsel, før det fulde beløb er tilbagebetalt til långiveren (som, imidlertid altid er afhængigt af, at der er beløb til rådighed på TrustBuddy’s klient-konto til, at den pågældende betaling er mulig).

6. TILBAGEBETALING
Låntagerens tilbagebetaling af hele gælden iht. låneaftalen skal ske til den konto, som er udpeget af TrustBuddy. TrustBuddy er på ingen måde ansvarlig for låntagerens forpligtelse til at tilbagebetale noget beløb til låntageren.

7. AT UDLÅNE
Alle medlemmer af TrustBuddy kan udlåne penge gennem TrustBuddy til andre medlemmer under TrustBuddy’s til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser. Endvidere skal medlemmet for at blive långiver have foretaget et indskud på sin TrustBuddy-konto. Ved at foretage en sådan indbetaling til TrustBuddy accepterer medlemmet at agere som långiver og at indgå en låneaftale med en eller flere låntagere iht. gældende regler for sådanne lån. En långivers indbetalte beløb til udlån er delt op på så mange låntagere som muligt, hvor det enkelte lån kan have op til 50 långivere. En låntager, som låner måske op til DKK 5.000, kan derfor have op til 50 långivere, som hver udlåner DKK 100. Dette gøres for at sprede risikoen og for at reducere potentielle tab for den enkelte långiver. Den specifikke fordeling er imidlertid afhængig af det til rådighed værende antal låntagere og långivere på det aktuelle tidspunkt for lånet. Kredittab udregnes løbende af TrustBuddy og er fordelt på alle långivere afhængigt af deres udlånte kapital. Alle krav til låntagere, som er ultimativt tænkt at være 0 (nul), er sådanne tab. TrustBuddy overfører en låntagers betaling af et hvert beløb, der er forfaldent til betaling (dvs. betaling af kapitalbeløb og renter) iht. låneaftalen, dog med fradrag af relevante gebyrer, til långiverens TrustBuddy-konto så hurtigt som muligt efter registreringen på TrustBuddy’s konto for betalinger. En långiver kan når som helst kræve, at ethvert beløb der står til kredit på långiverens TrustBuddy-konto, bliver overført til långiverens bankkonto, dog kun såfremt der står et beløb til rådighed for dette på TrustBuddy’s klient-konto til en sådan betaling. Ethvert indbetalt beløb, som er lånt ud iht. en låneaftale med en låntager, kan også kræves udbetalt (dog kun såfremt beløbet ikke er det låste beløb, se næste sektion). En del af risikofordelingsmodellen, som TrustBuddy pålægger for at sikre, at en enkelt långiver ikke bliver tynget af lån, som er relateret til låntagere, som misligholder deres lån, eller låntagere, som ikke vil være i stand til at tilbagebetale deres gæld, når den er forfalden til betaling. TrustBuddy’s system er derfor konstrueret således, at 10 (ti) procent af al udlånt kapital til en låntager under en låneaftale er reserveret og låst for tilbagetrækning indtil det tidspunkt, hvor de lån, som de 10 procent relaterer til, er tilbagebetalt af låntagerne – det såkaldte låste beløb. Långiveren kan derfor kræve og modtage tilbagebetaling af de låste 10 procent i det samme tempo, de tilbagebetales af låntagerne, mens tilbagetrækning af de resterende 90 procent kan kræves på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom långiveren anmoder om at trække midler ud, som er udlånt, skal denne långiver frafalde sin ret til akkumulerede renter på det pågældende udlånte beløb. TrustBuddy forbeholder sig ret til ikke at udbetale et beløb til långiveren, som er udlånt og dermed låst i en låneaftale med en låntager. Dersom dette er tilfældet, vil långiveren løbende modtage betalinger fra lånerne, inklusive renter, efterhånden som de indbetales til TrustBuddy (i overensstemmelse med gældende betingelser) fra TrustBuddy til långiverens konto. Når en TrustBuddy-konto lukkes, vil den forfaldne, men ikke indbetalte gæld blive fratrukket. Efter en sådan lukning af en TrustBuddy-konto vil medlemmet ikke kunne kræve sin andel af ubetalt gæld udbetalt, som måtte blive indbetalt efter, at TrustBuddy-kontoen blev lukket.

8. SÆRLIGE BESTEMMELSER
(A) TrustBuddy administrerer långiverens betalinger. (B) TrustBuddy administrerer låntagerens betalinger. (C) Långiveres og låntageres identitet angives ikke i låneaftalerne, dels af sikkerhedsgrunde, dels af praktiske grunde, idet hvert enkelt formidlet lån har flere långivere. TrustBuddy forpligter sig til at holde långivers og låntagers identitet hemmelige over for tredjepart, medmindre de tilsiges at afsløre sådanne oplysninger via en retskendelse, eller forpligtes hertil af politiet eller anklagemyndigheden. (D) Långiveren giver herved – ud over det, der er angivet i disse generelle betingelser og vilkår – TrustBuddy ret og fuldmagt til at repræsentere långiveren i alle eventuelle anliggender, der vedrører krav over for låntageren og/eller til at anmode en tredjepart om at træffe alle eventuelle nødvendige juridiske foranstaltninger, som TrustBuddy er berettiget til at træffe i henhold til låneaftalen eller disse generelle betingelser og vilkår samt alle rettigheder, der gælder långiveren i almindelighed. Derudover overdrager långiveren TrustBuddy retten til på långiverens vegne at overdrage långiverens krav over for låntageren helt eller delvist til en tredjepart eller, i stedet for overdragelse af kravet, at anmode en tredjeparts-inkassovirksomhed om at opkræve et sådant skyldigt beløb. TrustBuddy skal i sidstnævnte tilfælde anses som betroet inkassofirma på långiverens vegne. (E) Ud over det, der er angivet under punkt (D) ovenstående tildeler långiveren herved TrustBuddy en uigenkaldelig fuldmagt til at repræsentere långiveren i alle eventuelle sager, der er relateret til låneaftalen, herunder, men ikke begrænset til, at underskrive alle dokumenter, forhandle alle aftaler og foretage alle transaktioner med relation til låneaftalen samt i enhver anden henseende repræsentere långiveren med hensyn til dennes kontraktlige forhold til låntageren.

9. RENTER
Den gældende rentesats for et lån hos TrustBuddy fastlægges af TrustBuddy efter eget skøn, og den er den samme for alle låneaftaler. Rentesatsen for et lån er 12 (tolv) procent.

10. GEBYRER
Låntageren betaler i tillæg til renter for et lån også et gebyr til TrustBuddy for administration og opsætning af låneaftalen i deres egenskab af kreditformidler (se yderligere i Sektion 5 vedrørende relevante gebyrer). Alle sådanne omkostninger er indeholdt i termen “effektiv rentesats”. Den effektive rentesats kan ses på [?Link]. Långivere og låntagere skal også betale et medlemsgebyr og registreringsgebyr til TrustBuddy. Registreringsgebyret opkræves ved registreringen som medlem ved modtagelse af “pay-to-receive” tekstbesked (DKK 30), som indeholder brugernavn og password til websiden. Der opkræves også et månedligt medlemsgebyr med et minimum ved modtagelse af “pay-to-receive” tekstbesked (DKK 30), som indeholder medlems/kontoopdatering. TrustBuddy forbeholder sig ret til at trække et sådant beløb (DKK 30) fra medlemmets TrustBuddy-konto hver måned i stedet for at benytte pay-to-receive tekstmeddelelse. I tilfælde af at et lån bliver forlænget, bliver låntageren afkrævet et eller flere forlængelsesgebyrer (se yderligere i Afsnit 5 vedrørende relevante gebyrer). Endvidere bliver låntageren afkrævet et ekstra gebyr i forbindelse med en overdragelse af et krav mod låntageren til et inkassofirma (se yderligere i Afsnit 5 vedrørende relevante gebyrer).

11. SEN BETALING
Såfremt låntageren ikke betaler et forfaldent beløb (dvs. lånebeløbet og aftalte renter samt gebyrer) på den aftalte dato, vil en påmindelse om betalingen blive sendt til låntageren i en pay-to-receive tekstmeddelelse. Såfremt låntageren ikke foretager betalingen inden 10 (ti) dage efter den første påmindelse, bliver det udestående beløb opkrævet ved almindelige regler for gældsopkrævning af et inkassofirma, som TrustBuddy samarbejder med. TrustBuddy kan også overdrage og overføre långivers krav til låntageren, eller dele heraf (inklusive aftalte renter og gebyrer) under et bestemt forbrugsforbrugslån tredjepart.

12. MORARENTER VED SEN BETALING ETC.
Hvis betaling af en lån eller dele heraf, renter eller gebyrer ikke sker i tide, har TrustBuddy ret til at pålægge låntager morarenter på 2 procent pr. måned sammen med gebyrer for påmindelser og gældsopkrævning iht. gældende regler.

13. LUKNING AF EN TRUSTBUDDY-KONTO ETC.
Et medlem, som ikke har nogen udestående forpligtelser over for et andet medlem eller TrustBuddy, og som ikke har penge låst i en låneaftale, kan når som helst vælge at lukke sin TrustBuddy-konto på websiden. TrustBuddy kan umiddelbart ophæve de kontraktlige relationer til et medlem og lukke medlemmets TrustBuddy-konto, hvis medlemmet har miskrediteret TrustBuddy, gentagne gange eller på anden vis ikke har overholdt de generelle vilkår og betingelser, eller i tilfælde af konkurs, død eller hvis medlemmet på anden vis ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem iht. de generelle vilkår og betingelser. TrustBuddy har også ret til at ophæve de kontraktlige relationer og lukke medlemmets TrustBuddy-konto, dersom medlemmet er involveret i illegale aktiviteter eller hvis mistanke om sådanne aktiviteter forekommer. Ved lukning af en TrustBuddy-konto iht. de generelle vilkår og betingelser bliver alle beløb, der står i kredit på denne TrustBuddy-konto overført til medlemmets bankkonto, såfremt en sådan konto er kendt af TrustBuddy. I tilfælde af, at en sådan konto ikke er oplyst af medlemmet eller på anden vis er kendt af TrustBuddy, bliver beløbet tilbageholdt på TrustBuddy’s klient-konto. Skulle et medlem ikke have fremsat et krav om at få beløbet og de påløbne renter udbetalt inden for 3 (tre) år fra datoen for ophøret af de kontraktlige relationer, vil beløbene tilgå TrustBuddy som dets ejendom.

14. OVERDRAGELSE ETC.
Et medlem kan ikke tillade anvendelse af, overdrage, overføre eller pantsætte sin TrustBuddy-konto til tredjepart. En långiver eller låntager har ikke ret til at overdrage, overføre eller pantsætte sine rettigheder eller forpligtelser iht. de generelle vilkår og betingelser eller en eventuel låneaftale. TrustBuddy har ret til at overdrage, overføre eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser iht. de generelle vilkår og betingelser til tredjepart.

15. PERSONLIGE DATA
TrustBuddy er ansvarlig for behandlingen af personlige data iht.gældende love og bestemmelser. Sådanne personlige data som et medlem giver til TrustBuddy i forbindelse med åbningen af en TrustBuddy-konto eller som på anden vis bliver registreret af TrustBuddy, bliver behandlet af TrustBuddy og andre organisationer, som TrustBuddy samarbejder med i forbindelse med administration af TrustBuddy-kontoen, og for TrustBuddy’s opfyldelse af forpligtelser i henhold til låneaftaler. Endvidere udgør sådanne personlige data basis for TrustBuddy’s marketing- og kundeanalyser, forretningsudvikling, risikohåndtering, men også informationer vedrørende et medlems gældssituation under lån formidlet af TrustBuddy. TrustBuddy kan også, dersom medlemmet ikke har anmodet om en direkte marketingblokering, anvende sådanne personlige data til brug for direct marketing. Hvis et medlem ønsker at modtage oplysninger om, hvilke personlige data der er behandlet med relation til medlemmet af TrustBuddy, eller ønsker at anmode om en ændring i sådanne data, skal en skriftlig anmodning sendes til TrustBuddy AB, Östermalmstorg 1, SE-114 42 Stockholm, Sverige. Skulle medlemmet ikke ønske at modtage direct marketing-materialer fra TrustBuddy, skal medlemmet anmode om dette direkte på websiden eller kontakte TrustBuddy.

16. ÆNDRING AF REGISTREREDE INFORMATIONER
Er det aktuelt, skal et medlem umiddelbart foretage ændringer i de registrerede personlige data, som fx navn, adresse og andre oplysninger, der er registreret på websiden, direkte på websiden.

17. RAPPORTERING
Informationer om ukorrekt adfærd eller kreditmisbrug bliver overgivet af TrustBuddy til kreditvurderingsbureauer og/eller relevante myndigheder. TrustBuddy kan i sådanne tilfælde f.eks. afgive oplysninger om skatter, gebyrer eller fradrag i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser i det land, hvor medlemmet er bosat. TrustBuddy forbeholder sig også ret til at afgive oplysninger til visse landes myndigheder i overensstemmelse med enhver gældende lov eller bestemmelse i det pågældende land om forretninger udført af TrustBuddy og dets medlemmer. Dette kan f.eks. dreje sig om rapportering iht. gældende love og bestemmelser om hvidvaskning af penge. TrustBuddy tilbageholder hver gang betaling af renter og på vegne af visse långivere svensk forskudsskat (på svensk: ”preliminärskatt”) i overensstemmelse med svensk skattelovgivning. Forskudsskat udskrives iht. de til enhver tid gældende skattesatser. TrustBuddy indbetaler en sådan tilbageholdt skat til det Svenske skattevæsen (på svensk: Skatteverket). Den tilbageholdte skat vil naturligvis reducere udbetaling af renter til långiveren i forbindelse med tidspunktet for udbetalingen. De årlige kontroloplysninger (på svensk: kontrolluppgift) bliver sendt til de svenske skattemyndigheder i overensstemmelse med dette.

18. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
TrustBuddy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som forekommer på grund af fejl i Internet-forbindelserne eller fejl i TrustBuddy’s kommunikationslinks og hindrer adgang til websiden og/eller en TrustBuddy-konto. Endvidere er TrustBuddy ikke ansvarlig for tab, som er forårsaget af fejl, defekter og afbrydelser i TrustBuddy’s systemer, og som hindrer adgang til websiden og/eller en TrustBuddy-konto, såfremt TrustBuddy imidlertid har ageret med normal forsigtighed. TrustBuddy er ikke ansvarlig for tab forårsaget af et lands lovgivning eller regeringsbeslutninger, krig, nedetider i de offentlige kommunikationssystemer, finansielle systemer, strejker, blokader, boycots, lockouts eller andre lignende omstændigheder (force majeure). Undtagelserne vedrørende strejker, blokader, boycots og lockouts gælder også, hvis TrustBuddy selv er genstand for sådanne hændelser eller deltager i tilsvarende konflikter. Skader forårsaget af andre omstændigheder end dem, der er listet herover bliver ikke kompenseret af TrustBuddy, hvis TrustBuddy har ageret med normal forsigtighed. TrustBuddy påtager sig under ingen omstændigheder noget ansvar for indirekte skader. Såfremt en af ovenstående hændelser hindrer TrustBuddy i at gennemføre transaktioner som f.eks. betalinger eller lignende, bliver dette gennemført, så snart det er muligt.

19. ÆNDRINGER I DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER. TrustBuddy forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser uden forudgående varsel eller godkendelse fra medlemmerne. Ændringer i de generelle vilkår og betingelser vil blive oplyst til medlemmerne uden unødig forsinkelse, hvilket sker på de enkelte medlemmers TrustBuddy-konti. Et medlem har i sådanne tilfælde ret til umiddelbart at opsige sit medlemskab og lukke sin TrustBuddy-konto (under iagttagelse af de begrænsninger anført i de generelle vilkår og betingelser og specielt om lukning af en TrustBuddy-konto). Sådanne gældende generelle vilkår og betingelser vil også gælde for låneaftaler, som allerede er trådt i kraft på tidspunktet for ikrafttræden af ændringerne i de generelle vilkår og betingelser.

20. GÆLDENDE LOVE OG TVISTER
Svensk lov gælder for disse generelle vilkår og betingelser og i tilfælde af tvister mellem medlemmerne om en låneaftale og i tvister mellem medlemmer og TrustBuddy. Låntagere, som er utilfredse med den service, der ydes af TrustBuddy, kan kontakte det svenske forbrugerklagenævn (på svensk: Allmänna Reklamationsnämnden). Det svenske forbrugerråd (på svensk: Konsumentverket) giver vejledning for at sikre overensstemmelse med den svenske forbrugerkreditlov: Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.