Kvik Automatens lånevilkår

Lånevilkår Kvik Automaten

Kvik Automaten Denmark ApS (herefter ”Kvik Automaten”) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”Kunden”), som er mindst 21 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR – nummer og folkeregisteradresse, og som af Kvik Automaten vurderes som kreditværdig.

Med kreditværdig menes, at Kunden ikke er registreret i noget skyldnerregister, og at Kunden ifølge kreditoplysninger og Kvik Automatens kreditvurderinger i øvrigt anses at have en god privatøkonomi. En yderligere forudsætning for bevilling af et lån er, at Kunden har et åbent mobiltelefonnummer, en fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån hos Ferratum ApS, der er moderselskab til Kvik Automaten.

Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 500 – 6 000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i tabellen nedenfor.

Lånet pålægges et stiftelsesgebyr og renter, som anført nedenfor i lånetabellen.

Udover stiftelsesgebyr og renter til Kvik Automaten skal Kunden selv betale de sms-takster, der er forbundet med afsendelse af sms-beskeder til Kvik Automaten. Kunden skal herved betale de almindelige sms-takster, som opkræves af Kundens mobiltelefonselskab.

Herudover skal Kunden afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Låneomkostningerne kan opgøres som følger:

Samlede kredit beløb Løbetid Stiftelses Fast debitorrente Fast debitorrente pr. periode Debitorrente ÅOP Ydelsen
gebyr beløb pr. år før skat
500 kr. 30 dage* 0 kr.* 0 kr.* 0,00%* 0,00%* 0.00%* 500 kr. *
500 kr. 30 dage 100 kr. 50 kr. 10,00% 213,84% 2229,81% 650 kr.
1000 kr. 30 dage* 0 kr.* 0 kr.* 0,00%* 0,00%* 0.00%* 1000 kr. *
1000 kr. 30 dage 100 kr. 200 kr. 20,00% 791,61% 2229.81% 1300 kr.
2000 kr. 30 dage 100 kr. 480 kr. 24,00% 1221,48% 2023.62% 2580 kr.
3000 kr. 30 dage 100 kr. 740 kr. 24,67% 1309,30% 1834.28% 3840 kr.
4000 kr. 30 dage 100 kr. 940 kr. 23,50% 1158,94% 1501.20% 5040 kr.
5000 kr. 30 dage 100 kr. 1 150 kr. 23,00% 1099% 1355,19% 6250 kr.
6000 kr. 30 dage 100 kr. 1 400 kr. 23,33% 1139% 1355,19% 7500 kr.

*Tilbuddet gælder kun nye kunder.

Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er den samlede pris for lånet, udtrykt i procent per år og beregnes i overensstemmelse med reglerne i kreditaftaleloven.

Tilbagebetaling

Lånet forfalder til betaling 30 dage efter lånets udbetaling. Fordringen bliver overdraget til Intrum Justitia A/S, Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø., CVR nummer 10613779. Intrum Justitia er indtil videre bemyndiget Kvik Automaten ApS til at modtage og kvittere for betaling. Kunden skal derfor på forfaldsdatoen tilbagebetale lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renter til Kvik Automaten ApS. Betaling, indsigelser samt alle øvrige henvendelser skal indtil videre ske til Kvik Automaten ApS, Omøgade 8. 2. sal. 2100 København Ø, telefonnr.: 70 25 58 45, e-mail: kundeservice@kvikautomaten.dk. Betaling kan ske til Kvik Automatens bankkonto reg.nr. 4073 konto nr. 11132278 i Danske Bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes betaleridentifikation i henhold til indbetalingskortet opgives.

I tilfælde af at betalingen ikke kan identificeres som foretaget af Kunden, anses lånet for udestående indtil betalingen identificeres. Kunden skal betale morarente jf. nedenfor, for den forsinkede betaling.

Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renterne er modtaget hos Kvik Automaten ApS.

Indfrielse før tid

Hvis kunden ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan dette ske med en reduktion af de samlede renteomkostninger i den resterende del af aftalens løbetid. Den samlede omkostning for Kunden ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato.

Ønsker kunden at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, skal Kunden give Kvik Automaten skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Kvik Automaten, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Kvik Automaten, der indeholder det endelige beløb der skal tilbagebetales.

Kvik Automaten ApS

Omøgade 8, 2

2100 København Ø

Morarente og omkostninger ved forsinket betaling

Såfremt betaling af lånet, stiftelsesgebyr og renter ikke er foretaget på forfaldsdagen, skal Kunden af det udestående beløb betale morarente efter rentelovens regler. Morarentesatsen svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 pct. For rykkerskrivelser og/eller inkassovarsel, der sendes til Kunden vedrørende udestående forfaldne beløb, opkræves rykkergebyrer og inkassogebyr i overensstemmelse med reglerne herom i renteloven.

Kunden skal betale et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker, Kvik Automaten sender Kunden vedrørende et forfaldent lån.

Kunden skal betale omkostningerne ved inddrivelsen af et udestående lån.

Overdragelse af fordringen

Kvik Automaten er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand uden forudgående samtykke fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kundens låneansøgning m.m.

Kunden kan sende sin låneansøgning enten via Kvik Automatens hjemmeside www.kvikautomaten.dk ellervia sin mobiltelefon ved at sende en sms til nr. 1245. Kunden skal i sms’en angive lånebeløb, CPR – nummer, mobilnummer og e-mail adresse.

Eksempel:

2000 011289-1313 22502050 anders@email.dk

Modtager Kvik Automaten Kundens sms inden for kundeservice åbningstid, vil Kunden modtage svar på låneansøgningen via sms inden for kort tid. Kvik Automatens kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 09.00 til 18.00 og lørdag kl. 10.00 til 15.00

Godkender Kvik Automaten Kundens låneansøgning, sender Kvik Automaten enten pr. e-mail et svar til kunden indeholdende en låneaftale med en pinkode, EU låneformular samt en kopi af de samlede lånevilkår, NemKonto information og oplysninger om långiver i henhold til Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven. I Kvik Automatens svar (låneaftale) fremgår den samlede pris for lånet inklusive stiftelsesgebyr og renter, vilkår om betaling og levering af aftalen, herunder at kunden giver sit samtykke til, at Kvik Automaten bruger kundens CPR-nummer til udbetaling af lånebeløbet via NemKonto, og at Kunden kan forvente at have lånebeløbet til disposition indenfor 2 bankdage,fortrydelsesretten og til hvilken adresse meddelelse om fortrydelse skal sendes. Derudover at Kunden accepterer, at få lånebeløbet udbetalt inden fortrydelsesrettens udløb, hvortil lånebeløbet inklusivt stiftelsesgebyr og renter skal betales tilbage til. De samlede lånevilkår er modtaget af Kunden, og ligger på hjemmesiden www.kvikautomaten.dk,og at kunden ved at udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside accepterer de af Kvik Automaten fremsendte vilkår, samt at aftalen nu indgås og lånebeløbet overføres til Kundens NemKonto.

Såfremt Kvik Automaten kan bevilge lånet, skal Kunden, for at acceptere udbetalingen af lånebeløbet og Kvik Automatens oplyste lånevilkår, udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside inden for 3 dage fra Kvik Automatens svar på låneansøgningen.

Såfremt Kunden ikke udfylder ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, inden for 3 dage fra Kvik Automatens svar på låneansøgningen, anses låneansøgningen som annulleret.

Ved at udfylde ”Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, bekræfter Kunden, at denne er en myndig person, er bekendt med, og accepterer Kvik Automatens lånevilkår, låneformular, låneaftalen med Kvik Automaten, samt at Kunden ønsker lånebeløbet overført til dennes NemKonto hurtigst muligt og inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Kunden kan forvente at disponere over beløbet efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på kundens NemKonto af kundens bank.

Kunden modtager efterfølgende en faktura fra Kvik Automaten Denmark, som specificerer lånebeløb, stiftelsesgebyr og renter. Lånet, stiftelsesgebyr og renter forfalder 30 dage efter lånets udbetaling til Kunden.

Låneaftalen anses for indgået, når Kunden har udfyldt og sendt de bekræftende felter ” Pinkode” boksen på Kvik Automatens hjemmeside, og når Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på aftalen via e-mail.

Kommunikation

Al korrespondance vedrørende låneaftalen mellem Kvik Automaten og Kunden skal sendes skriftligt til den adresse eller e-mailadresse som parterne hver især har oplyst via Kundens låneansøgning og Kvik Automatens skriftlige bekræftelse på aftalen.

Kunden er forpligtet til straks at informere Kvik Automaten, såfremt der sker ændringer i Kundens adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som Kunden har oplyst ved låneansøgningen.

Personoplysninger og Kundens samtykke til behandling og registrering af personoplysninger

Kvik Automaten registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven Kundens navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger.

Kundens personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

Kvik Automaten forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT-virksomheder, som bistår Kvik Automaten med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Kvik Automaten, dog herudover ikke til nogen andre, medmindre videregivelse er påkrævet ved lov. Videregivelse til debitorregistre finder kun sted ved Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Videregivelse til IT-virksomheder er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet, og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Kvik Automaten forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikationen med Kunden. Dette vil blive oplyst til Kunden, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Kunden kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger om Kunden, som Kvik Automaten behandler.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen, anses Kunden for at have givet samtykke til Kvik Automatens registrering, behandling og videregivelse af Kundens personoplysninger, herunder Kundens CPR-nummer til samarbejdspartnere, som nævnt ovenfor.

Misligholdelse

Kvik Automaten fører et advarselsregister i henhold til persondatalovens regler herom. Såfremt Kunden groft misligholder aftaleforholdet, kan Kvik Automaten registrere Kunden i et advarselsregister og/eller indberette Kunden til et eller flere skyldnerregistre. Kvik Automaten anmelder retsstridigt misbrug til politiet.

Fortrydelsesret

Idet der er tale om en fjernsalgsaftale i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, kan Kunden fortryde aftalen inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på låneaftalen via e-mail eller brevpost. Ønsker Kunden at fortryde låneaftalen, skal Kunden give Kvik Automaten skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Kvik Automaten, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Kvik Automaten.

Kvik Automaten ApS

Omøgade 8, 2

2100

Fortryder Kunden aftalen, skal Kunden i overensstemmelse med Kreditaftaleloven og inden 30 dage tilbagebetale lånebeløbet, samt påløbne renter for den periode lånet har været til rådighed for Kunden til Kvik Automaten Denmark Aps. Denne tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Kvik Automaten modtog Kundens skriftlige besked om fortrydelsen. Betaling kan ske til bankkonto reg.nr. 4073 kontonr. 11132278 i Danske bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes angivet leverandørnavn Kvik Automaten og fakturanummer.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen anses Kunden for udtrykkeligt at have anmodet om, at låneudbetalingen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Erstatningsansvar

Kunden er erstatningsansvarlig for tab, som Kvik Automaten lider som følge af Kundens ukorrekte oplysninger og/eller Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Force majeure

Kvik Automaten er ikke ansvarlig for skade, der følger af omstændigheder, som ligger uden for Kvik Automatens kontrol, herunder for eksempel ny lovgivning, myndighedsbeslutninger, strejker og lockouts.

Tvister

Låneaftalen er underlagt dansk ret. Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Kvik Automaten skal søges løst i mindelighed. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Ovenstående lånevilkår er vedtaget af eneanpartshaveren i Kvik Automaten ApS den 21. maj 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 13 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.