Ferratums lånevilkår

Lånevilkår Ferratum forbrugslån / forbrugslån

Ferratum Denmark ApS (herefter ”Ferratum”) kan bevilge forbrugsforbrugslån en fysisk person (herefter ”Kunden”), som er mindst 21 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse, og som af Ferratum vurderes som kreditværdig.

Med kreditværdig menes, at Kunden ikke er registreret i noget skyldnerregister, og at Kunden ifølge bekræftede kreditoplysninger og Ferratums kreditvurderinger i øvrigt anses at have en god privatøkonomi. En yderligere forudsætning for bevilling af et lån er, at Kunden har et åbent mobiltelefonnummer og en fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån hos Kvik Automaten ApS, der er datterselskab til Ferratum.

Ferratum Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 500 – 6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Lånet pålægges et stiftelsesgebyr og renter, som anført nedenfor i ydelsestabellen.

Udover stiftelsesgebyr og renter til Ferratum skal Kunden selv betale de sms-takster, der er forbundet med afsendelse af sms-beskeder til Ferratum. Kunden skal herved betale de almindelige sms-takster, som opkræves af Kundens mobiltelefonselskab.

Herudover skal Kunden afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.

Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt.

Låneomkostningerne kan opgøres som følger:

Samlede kreditbeløb Løbetid Stiftelses Fast debitorrente Fast debitorrente pr. periode ÅOP Ydelsen
gebyr beløb før skat
500 kr. 15 dage* 0 kr.* 0 kr. * 0,00%* 0.00%*     500 kr. *
500 kr. 15 dage 100 kr. 0 kr. 0,00% 7849,68% 600 kr.
1000 kr. 15 dage 100 kr. 100 kr. 10,00% 7849,68% 1200 kr.
1500 kr. 15 dage 100 kr. 200 kr. 13,33% 7849,68% 1800 kr.
2000 kr. 15 dage 100 kr. 300 kr. 15,00% 7849,68% 2400 kr.
500 kr. 30 dage 100 kr. 50 kr. 10,00% 2229.81%     650 kr.
1000 kr. 30 dage 100 kr. 200 kr. 20,00% 2229.81%   1.300 kr.
1500 kr. 30 dage 100 kr. 335 kr. 22,33% 2023.62%   1.935 kr.
2000 kr. 30 dage 100 kr. 480 kr. 24,00% 2023.62%   2.580 kr.
2500 kr. 30 dage 100 kr. 600 kr. 24,00% 1834.28%   3.200 kr.
3000 kr. 30 dage 100 kr. 740 kr. 24,67% 1834.28%   3.840 kr.
3500 kr. 30 dage 100 kr. 845 kr. 24,14% 1660.53%   4.445 kr.
4000 kr. 30 dage 100 kr. 940 kr. 23,50% 1501.20%   5.040 kr.
3000 kr. 45 dage 100 kr. 1040 kr. 34,67% 1215.32%   4.140 kr.
3500 kr. 45 dage 100 kr. 1230 kr. 35,14% 1215.32%   4.830 kr.
4000 kr. 45 dage 100 kr. 1380 kr. 34,50% 1140.98%   5.480 kr.
4500 kr. 45 dage 100 kr. 1565 kr. 34,78% 1140.98%   6.165 kr.
5000 kr. 45 dage 100 kr. 1700 kr. 34,00% 1070.34%   6.800 kr.
5500 kr. 45 dage 100 kr. 1880 kr. 34,18% 1070.34%   7.480 kr.
6000 kr. 45 dage 100 kr. 2000 kr. 33,33% 1003.24%   8.100 kr.

*Tilbuddet gælder kun nye kunder

Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er den samlede pris for lånet, udtrykt i procent per år og beregnes i overensstemmelse med reglerne i kreditaftaleloven.

Ferratum Tilbagebetaling

Ydelsen forfalder til betaling 15 til 45 dage efter lånets udbetaling. Fordringen er overdraget til Intrum Justitia A/S, Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø., CVR nummer 10613779. Intrum Justitia har indtil videre bemyndiget Ferratum Denmark ApS til at modtage og kvittere for betaling. Kunden skal derfor på forfaldsdatoen tilbagebetale det samlede kreditbeløb, stiftelsesgebyr og renter til Ferratum Denmark ApS. Betaling, indsigelser samt alle øvrige henvendelser skal indtil videre ske til Ferratum Denmark ApS, Omøgade 8. 2. sal. 2100 København Ø, telefonnr.: 70 20 10 47, e- mail:kundeservice@ferratum.dk. Betaling kan ske til Ferratums bankkonto reg.nr. 4073 konto nr. 11074316 i Danske Bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes betaleridentifikation i henhold til indbetalingskortet opgivet.

I tilfælde af at betalingen ikke kan identificeres som foretaget af Kunden, anses lånet for udestående indtil betalingen identificeres. Kunden skal betale morarente jf. nedenfor, for den forsinkede betaling.

Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet, stiftelsesgebyr og renterne er modtaget hos Ferratum Denmark ApS.”

Indfrielse før tid

Hvis kunden ønsker at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan dette ske med en reduktion af de samlede renteomkostninger i den resterende del af aftalens løbetid. Den samlede omkostning for Kunden ved at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato.

Ønsker kunden at tilbagebetale lånet før forfaldsdatoen, skal Kunden give Ferratum skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Ferratum, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Ferratum, der indeholder det endelige beløb der skal tilbagebetales.

Ferratum Denmark ApS

Omøgade 8, 2

2100 København Ø

Ferratum Forlængelse af løbetiden

Ved ansøgning via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk,via SMS eller ved at kontakte Ferratums kundeservice kan kunden anmode om en forlængelse af løbetiden på sit lån i en periode svarende til det oprindelige låns løbetid. (f.eks. kan et 30-dages lån således kun forlænges i 30 dage) Anmodning om forlængelse skal foretages senest 5 dage efter forfaldsdatoen. Der kan kun ansøges om to forlængelser af løbetid pr. lån.

Som betingelse for forlængelse af løbetiden, skal kunden, betale samtlige gebyrer og renter for det oprindelige lån frem til forfaldsdagen. Såfremt anmodningen accepteres af Ferratum, sender Ferratum forlængelsesaftalen til kunden med betalingsoplysningerne. Såfremt kunden indenfor den angivne frist undlader at betale de omkostninger, der er angivet som betingelse for forlængelse i forlængelsesaftalen, vil forlængelsesanmodningen ikke blive imødekommet, og kunden er forpligtet til at betale i overensstemmelse med betalingsbetingelserne for det oprindelige lån.

Ved forlængelse af løbetiden pålægges der nyt stiftelsesgebyr og renter i henhold til tabellen ovenfor. Der pålægges ikke yderligere gebyrer, renter mm. i forlængelsesperioden udover hvad der fremgår af tabellen ovenfor.

Morarente og omkostninger ved forsinket betaling

Såfremt betaling af lånet, stiftelsesgebyr og renter ikke er foretaget på forfaldsdagen skal Kunden af det udestående beløb betale morarente efter rentelovens regler. Morarentesatsen svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 pct. For rykkerskrivelser og/eller inkassovarsel, der sendes til Kunden vedrørende udestående forfaldne beløb, opkræves rykkergebyrer og inkassogebyr i overensstemmelse med reglerne herom i renteloven.

Kunden skal betale et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker, Ferratum Denmark sender Kunden vedrørende et forfaldent lån.

Kunden skal betale omkostningerne ved inddrivelsen af et udestående lån.

Overdragelse af fordringen

Ferratum er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand uden forudgående samtykke fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kundens låneansøgning m.m.

Kunden kan sende sin låneansøgning enten via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk ellervia sin mobiltelefon ved at sende en sms til nr. 1980. Kunden skal i sms’en angive lånebeløb, dage, CPR nummer, mobilnummer og e-mail adresse.

Eksempel:

2000 30 011289-1313 20502050 anders@email.dk

Modtager Ferratum Kundens sms inden for kundeservice åbningstid, vil Kunden modtage svar på låneansøgningen via sms inden for kort tid.

Ferratums kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 09.00 til 18.00 og lørdag kl. 10.00 til 15.00

Godkender Ferratum Kundens låneansøgning, sender Ferratum pr. e-mail et svar til kunden indeholdende en låneaftale, låneformular og pinkode samt en kopi af de samlede lånevilkår, NemKonto information og oplysninger om långiver i henhold til Forbrugeraftaleloven og Kreditaftaleloven. I Ferratums svar fremgår den samlede pris for lånet inklusive stiftelsesgebyr og renter, vilkår om betaling og levering af aftalen, herunder at kunden giver sit samtykke til at Ferratum bruger kundens CPR- nr. til udbetaling af lånebeløbet via NemKonto, og at kunden kan forvente at have lånebeløbet til disposition indenfor 2 bankdage,fortrydelsesretten og til hvilken adresse meddelelse om fortrydelse skal sendes. Derudover at kunden accepterer, at få lånebeløbet udbetalt inden fortrydelsesrettens udløb, hvortil lånebeløbet inklusivt stiftelsesgebyr og renter skal betales tilbage til, at de samlede lånevilkår er modtaget af Kunden og ligger på hjemmesiden www.ferratum.dk, og at kunden ved at benytte ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside accepterer de af Ferratum fremsendte vilkår, samt at aftalen nu indgås og lånebeløbet overføres til kundens NemKonto.

Såfremt Ferratum kan bevilge lånet, skal Kunden, for at acceptere udbetalingen af lånebeløbet og Ferratums oplyste lånevilkår, udfylde ”GODKENDT og PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside inden for 3 dage fra Ferratums svar på låneansøgningen.

Såfremt Kunden ikke udfylder ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, inden for 3 dage fra Ferratums svar på låneansøgningen, anses låneansøgningen som annulleret.

Ved at udfylde ”GODKENDT og PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, bekræfter Kunden, at denne er en myndig person, er bekendt med og accepterer Ferratums lånevilkår, låneformular, låneaftalen med Ferratum, samt at Kunden ønsker lånebeløbet overført til dennes NemKonto hurtigst muligt og inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Kunden kan forvente at disponere over beløbet efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på kundens NemKonto af kundens bank.

Kunden modtager efterfølgende en faktura fra Ferratum Denmark, som specificerer lånebeløb, stiftelsesgebyr og renter. Ydelsen, stiftelsesgebyr og renter forfalder 15 til 45 dage efter lånets udbetaling til Kunden.

Låneaftalen anses for indgået, når Kunden har udfyldt og sendt de bekræftende felter ”Godkend PINkode” boksen på Ferratums hjemmeside, og når Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på aftalen via e-mail.

Kommunikation

Al korrespondance vedrørende låneaftalen mellem Ferratum og Kunden skal sendes skriftligt til den adresse eller e-mailadresse som parterne hver især har oplyst via Kundens låneansøgning og Ferratums skriftlige bekræftelse på aftalen.

Kunden er forpligtet til straks at informere Ferratum, såfremt der sker ændringer i Kundens adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som Kunden har oplyst ved låneansøgningen.

Personoplysninger og Kundens samtykke til behandling og registrering af personoplysninger

Ferratum registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven Kundens navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger.

Kundens personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

Ferratum forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de IT- virksomheder, som bistår Ferratum med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Ferratum, dog herudover ikke til nogen andre, medmindre videregivelse er påkrævet ved lov. Videregivelse til debitorregistre finder kun sted ved Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Videregivelse til IT-virksomheder er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ferratum forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikationen med Kunden. Dette vil blive oplyst til Kunden, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Kunden kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger om Kunden, som Ferratum behandler.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen, anses Kunden for at have givet samtykke til Ferratums registrering, behandling og videregivelse af Kundens personoplysninger, herunder Kundens CPR-numer til samarbejdspartnere, som nævnt ovenfor.

Misligholdelse

Ferratum fører et advarselsregister i henhold til persondatalovens regler herom. Såfremt Kunden groft misligholder aftaleforholdet, kan Ferratum registrere Kunden i et advarselsregister og/eller indberette Kunden til et eller flere skyldnerregistre. Ferratum anmelder retsstridigt misbrug til politiet.

Fortrydelsesret

Idet der er tale om en fjernsalgsaftale i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, kan Kunden fortryde aftalen inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har modtaget den skriftlige bekræftelse på låneaftalen via e-mail eller brevpost. Ønsker Kunden at fortryde låneaftalen, skal Kunden give Ferratum skriftlig besked herom til nedenstående postadresse. For at have garanti for at brevet når frem til Ferratum, kan det sendes med anbefalet post, og kvitteringen gemmes, indtil der er kommet svar retur fra Ferratum.

Ferratum Denmark ApS

Omøgade 8, 2

2100

Fortryder Kunden aftalen, skal Kunden i overensstemmelse med Kreditaftaleloven og inden 30 dage tilbagebetale lånebeløbet samt påløbne renter for den periode lånet har været til rådighed for Kunden til Ferratum Denmark ApS. Denne tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Ferratum modtog Kundens skriftlige besked om fortrydelsen. Betaling kan ske til bankkonto reg.nr. 4073 kontonr. 11074316 i Danske bank eller ved brug af tilsendte indbetalingskort. Ved betaling bedes angivet leverandørnavn Ferratum og fakturanummer.

Ved Kundens accept af låneudbetalingen anses Kunden for udtrykkeligt at have anmodet om, at låneudbetalingen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Erstatningsansvar

Kunden er erstatningsansvarlig for tab, som Ferratum lider som følge af Kundens ukorrekte oplysninger og/eller Kundens misligholdelse af låneaftalen.

Force majeure

Ferratum er ikke ansvarlig for skade, der følger af omstændigheder, som ligger uden for Ferratums kontrol, herunder for eksempel ny lovgivning, myndighedsbeslutninger, strejker og lockouts.

Tvister

Låneaftalen er underlagt dansk ret. Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Ferratum skal søges løst i mindelighed. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

Ovenstående lånevilkår er vedtaget af eneanpartshaveren i Ferratum Denmark ApS den 21.maj 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.